Osnovne usluge

Osnovne usluge se odnose isključivo na posredovanje u različitim vrstama poslova vezanih za promet ili najam/zakup nekretnina.

Ova vrsta usluge započinje angažiranjem agencije za posredovanje u prometu nekretnina i zaključivanjem ugovora o posredovanju.

Prilikom pružanja osovnih usluga agencija Diva izvršit će i one dodatne usluge za koje Agencija smatra da su neophodne za kvalitetno izvršenje osnovnih usluga i takve će dodatne usluge pružiti bez naplaćivanja naknade.

Osnovne usluge dijele se na:

- Posredovanje u prodaji nekretnina
- Posredovanje u kupovini nekretnina
- Posredovanje u zamjeni nekretnina
- Posredovanje u iznajmljivanju nekretnina
- Posredovanje u unajmljivanju nekretnina

OPIS I SADRŽAJ OSNOVNIH USLUGA

Isporučitelj će za naručitelja obavljati slijedeće:

- nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla
- upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
- izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:
- očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neurednim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
- upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu,
- pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
- nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnomu zakonu,
- okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima
- obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu
- oglasiti nekretninu u formatu besplatnog malog oglasa u nekome od tiskanih medija u kojima se isporučitelj oglašava (broj objava i sadržaj određuje isporučitelj prema tehničkim mogućnostima oglašavanja)
- oglasiti nekretninu na internetu prema vlastitoj volji i procjeni
- omogućiti potencijalno zainteresiranim klijentima pregled nekretnina
- čuvati osobne podatke naručitelja (nalogodavca) osim za slučaj propisa i zakona koji na to oslobađaju isporučitelja
- ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište
- obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate