Dodatne usluge

Dodatne usluge su usluge koje proizilaze iz različitih pravnih, financijskih ili drugih odnosa između klijent i nekretnine za koju klijent ima određeni interes ili na kojoj ima određeno pravo.

Agencija se može angažirati za svaku vrstu dodatnih usluga i bez zaključivanja ugovora o posredovanju.

Prilikom pružanja osovnih usluga agencija Diva izvršit će i one dodatne usluge za koje Agencija smatra da su neophodne za kvalitetno izvršenje osnovnih usluga i takve će dodatne usluge pružiti bez naplačivanja naknade.

Dodatne usluge dijele se na:

- Priprema prijedloga imovinsko-pravne i druge dokumentacije
- Pisana procjena – mišljenje o tržišnoj vrijednosti nekretnina od strane ovlaštenog agenta
- Usluge u gruntovnici (razno)
- Usluge u katastru (razno)
- Usluge pregleda, prijepisa i plaćanja režijskih troškova nekretnine
- Savjetovanje u vezi nekretnina bez izlaska na teren
- Savjetovanje u vezi nekretnina sa izlaskom na teren
- Ispitivanje javnog mjenja i analiza tržišta nekretnina
- Razne marketinške usluge oglašavanja, prezentacija nekretnina, izrada promotivnog materijala i sl. prema dogovoru i zahtjevima naručitelja

OPIS I SADRŽAJ DODATNIH USLUGA

U sve dodatne usluge povezane s angažiranim posredovanjem nekretninama uključene su usluge iz čl. 6.

Oglašavanje nekretnina na www.diva-nekretnine.hr:

Nije moguće pojedinačno naručivati usluge oglašavanja nekretnina na www.diva-nekretnine.hr bez zaključenog angažmana za posredovanjem u prometu predmetne nekretnine.
Oglašavati nekretnine na www.diva-nekretnine.hr moguće je samo ako ste već angažirali isporučitelja za uslugu posredovanja u prometu nekretninama za neku od vaših nekretnina koju želite oglasiti.
Isporučitelj će nastojati osigurati nesmetano prikazivanje internet stranica na hrvatskom jeziku 24/7/365 te nekretninu uvrstiti u pripadajuću rubriku.
Usluga oglašavanje nekretnina na www.diva-nekretnine.hr sastoji se od pripreme, objave, ažuriranja i oglašavanja nekretnine kako slijedi;

- Rezervacija i zakup prostora (potreban broj kb) na internet serveru za isporuku usluge tj. objavu oglasa nekretnine naručitelja
- Izlazak na teren u mjesto nekretnine
- Putni trošak (gorivo)
- Satnica za pregled i fotografiranje nekretnine
- Fotografiranje nekretnine
- Pregled dostavljene vlasničke, građevinske i druge dokumentacije
- Prijenos snimljenih podataka i dokumentacije u digitalni oblik podoban za upload na server i prikazivanje
- Izrada, sastavljanje opisa nekretnine prema dostavljenim podacima Naručitelja (Opširnije)
- Izrada lokacijskog prikaza nekretnine (Lokacija)
- Grafička obrada fotografija nekretnine (Galerija), min. 5 fotografija ili video clip po izboru isporučitelja
- Grafička obrada dokumentacije ako je dostavljena isporučitelju(Dokumentacija)
- Administriranje u web bazi tj. administraciji prilikom unosa i ažuriranja nekretnine
- Upload podataka o nekretnini na server
- Trošak internet prometa upload-a podataka/sadržaja nekretnine tj. Oglasa
- Trošak internet prometa download-a podataka/sadržaja nekretnine tj. Oglasa (bandwith)
- Trošak telefona, telefaksa i gsm razgovora s naručiteljem
- Održavanje i administriranje nekretnine u bazi internet stranice
- Prikazivanje nekretnine na web stranici

Usluga iz čl. 7.2 neće se posebno naplaćivati naručitelju koji je oglašavanu nekretninu dao na posredovanje isporučitelju pod uvjetom da je zaključio Ugovor za posredovanje.
Za slučaj da istekne period angažiranog posredovanja u prometu predmetnom nekretninom (nakon proteka zakonski utvrđenog vremena u kojem je moguće naknadno potraživati posredničku proviziju) i ne dođe do realizacije posla za koji je angažiran isporučitelj naručitelj isporučitelju ne duguje ništa.

Priprema prijedloga imovinsko-pravne i druge dokumentacije

Isporučitelj će za vas izraditi prijedlog imovinsko-pravne i druge dokumentacije koja može proizlaziti iz predmeta prodaje, kupovine, zamjene, najma, zakupa i sl. te vas uputiti u sve bitne činjenice koje proizlaze iz tog posla.
Ova usluga će se naplatiti prema važećem cijeniku.

Pisana procjena (elaborat) – mišljenje o tržišnoj vrijednosti nekretnina od strane ovlaštenog agenta.


Isporučitelj za vas u najkraćem mogućem roku može izraditi pismenu procjenu (mišljenje) tržišne vrijednosti nekretninu koja je predmet vašeg interesa.
Našu procjenu (mišljenje) možete koristiti za vašu osobnu upotrebu kao tržišnu orijentaciju trenutačne vrijednosti nekretnine, za sporazumno razvrgnuće suvlasništva, za sudske parnice (prema nalogu suda), za malodobne osobe uključene u suvlasništvo nekretnine (prema nalogu centra za socijalnu skrb) i drugo prema propisima i zakonima RH.
Ova usluga će se naplatiti prema važećem cijeniku.

Pregled, priprema, ishođenje, sređivanje građevinske i druge dokumentacije

Isporučitelj za vas može izvršiti pregled, pripremu, ishođenje i sređivanje građevinske i druge dokumentacije kako bi imali uvid i znali kakvo je imovinsko-pravno stanje vaše nekretnine u pogledu legaliteta, stvarnog vlasništva i posjeda te uporabljivosti nekretnine.
Ove usluge će se naplatiti prema važećem cijeniku.

Usluge u gruntovnici (razno)


Isporučitelj za vas može izvršiti pregled, pripremu, ishođenje i sređivanje vlasničke dokumentacije u zemljišnim knjigama (uknjižavanje, brisanje, izmjene i sl.)
Ove usluge će se naplatiti prema važećem cijeniku.

Usluge u katastru (razno)

Isporučitelj za vas može izvršiti pregled, pripremu, ishođenje i sređivanje posjedovne dokumentacije u katastarskim knjigama (uknjižavanje, brisanje, izmjene i sl.) te usklađivanje sa zemljišno-knjižnim stanjem.
Ove usluge će se naplatiti prema važećem cijeniku.

Usluge pregleda, prijepisa i plaćanja režijskih troškova nekretnine

Isporučitelj za vas može izvršiti pregled, prijepis i plaćanje režijskih troškova koji terete nekretninu (npr. struja, voda, grijanje, pričuva, komunalna naknada, vodna naknada, odvoz smeća, telefon-TV-internet, čišćenje objekta i sl.).
Ove usluge će se naplatiti prema važećem cijeniku.

Savjetovanje u vezi nekretnina bez izlaska na teren

Isporučitelj vas može usmeno savjetovati u vezi raznih pitanja oko nekretnina.
Savjetovanje se obavlja u sjedištu (uredu) isporučitelja.
Ova usluga će se naplatiti prema važećem cijeniku.

Savjetovanje u vezi nekretnina s izlaskom na teren

Isporučitelj vas može usmeno savjetovati u vezi raznih pitanja oko nekretnina.
Savjetovanje se obavlja na terenu, na lokaciji nekretnine ili drugom mjestu po želji naručitelja uz pristanak isporučitelja.
Ova usluga će se naplatiti prema važećem cijeniku.

Ispitivanje javnog mjenja i analiza tržišta nekretnina

Isporučitelj za vas može raditi usluge ispitivanje javnog mišljenja, agenata, posrednika, investitora, prodavatelja, kupaca, najmodavaca, najmoprimaca i drugih sudionika te faktora vezanih za tržište nekretnina.
Ispitivanje se vrši izravnim osobnim kontaktom, telefonski ili internetom, ovosno o dogovoru.
Ova usluga će se naplatiti prema specifičnostima i posebnom dogovoru.

Razne marketinške usluge oglašavanja, prezentacija nekretnina, izrada promotivnogmaterijala i sl. prema dogovoru, zahtjevima i specifičnostima

Isporučitelja možete angažirati da umjesto vas vodi brigu o oglašavanju vaše nekretnine u raznim medijima, da za vas izradi razni promotivni materijal (letci, katalozi, reklamne cerade i sl.) ili da vaše nekretnine prezentira klijentima na raznim sajmovima, stručnim skupovima i drugim javnim događanjima.
Na internet stranicama www.diva-nekretnine.hr možete se oglašavati kroz komercijalne reklamne banere na naslovnoj stranici i svim podstranicama (isključivo za pravne osobe s područja RH čija se djelatnost neposredno naslanja na tržište nekretnina).
Način, forma i ostali uvjeti oglašavanja na internet stranicama www.diva-nekretnine.hr dogovaraju se prema specifičnostima željene usluge naručitelja i mogućnostima isporuke.
Ove usluge će se naplatiti prema specifičnostima i posebnom dogovoru.