Opći uvjeti poslovanja

Kazalo korištenih pojmova

Isporučitelj = posrednik = agencija = DIVA obrt za posredovanje u prometu nekretnina.

Naručitelj = nalogodavac

Klijent = kupac, prodavatelj, najmodavac, najmoprimac, zakupodavac, zakupoprimac

Korisnici = posjetitelji internet stranica

ZPPN = Zakon o posredovanju u prometu nekretninama od 03. listopada 2007.god. (NN 107/19.11.2007.)


1. AGENCIJA DIVA

1.1 Diva obrt za posredovanje u prometu nekretnina, vlasnik Mario Brezičević, je osnovan dana 01. 04. 2014. godine.
Diva d.o.o. za posredovanje u prometu nekretnina osnovana je 18.12.1992.god.

1.2 Sjedište je u Slavonskom Brodu, Matije Gupca 10/1. kat.

1.3 Diva obrt za posredovanje u prometu nekretnina. licenciran je od strane HGK.

1.4 Diva obrt za posredovanje u prometu nekretnina je upisan obrtni registar s matičnim brojem 97503495.

1.5 OIB: 02222611557

1.6 Agenciju Diva zastupa vlasnik Mario Brezičević.

1.7 Agencija Diva je upisana u Registar posrednika koji vodi HGK dana 03. srpnja 2014. godine.

1.8 Agencija Diva ima uposlenog ovlaštenog agenta za posredovanje nekretninama Ugovorom o radu na neodređeno vrijeme.

1.9 Ovlašteni agent za poslovanje nekretninama je Mario Brezičević, upisan je u Imenik agenata koji vodi HGK dana 24. ožujka 2009. godine.

1.10 Agencija Diva je osigurana kod osiguravajućeg društva Croatia osiguranje d.d.. od javne profesionalne odgovornosti za štetu prema naručitelju ili trećim osobama koju bi mogao prouzročiti svojim poslovanjem.

1.11 Glavna djelatnost je posredovanje u prometu nekretninama.


2. OPĆI UVJETI POSLOVANJA

2.1 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od dana 01. siječnja 2015. godine.

2.2 Dostupni su u sjedištu tvrtke i na internet stranici www.diva-nekretnine.hr.

2.3 Prema naručiteljima primjenjuju se zajedno s pojedinačnim dogovorima, narudžbama, ugovorima i sl.

2.4 Prema naručiteljima čine sastavni dio svakog pojedinog dogovora, narudžbe, ugovora i sl.

2.5 Ako se pojedinačni dogovor, narudžba, ugovor i sl. razlikuje od odredbi Općih uvjeta poslovanja primjenjuju se odredbe pojedinačnog dogovora, narudžbe, ugovora i sl. s tim da je isto posebno razjašnjeno naručitelju, a što se potvrđuje u pismenom obliku.


3. ANGAŽIRANJE AGENCIJE DIVA

3.1 Za slučaj da želite angažirati Agenciju Diva za bilo koju vrstu usluga obvezni ste zaključiti pisani ugovor koji regulira međusobne odnose i specifičnosti koji proizlaze iz angažmana (usluge, cijene, rokove, ...).

3.2 Ukoliko iz tehničkih razloga isporučitelj nije u mogućnosti zaključiti uvjete angažiranja s naručiteljem u pisanom obliku, nalog za angažmanom može se isporučitelju izreći usmenim putem gdje se u takvim i sl. slučajevima imaju primjenjivati sve odredbe važećih Općih uvjeta poslovanja i Cijenik.

3.3 Za slučaj iz čl. 3.2 naručitelj ima obvezu odazvati se isporučitelju i s njim pisanim putem zaključiti narudžbu u skladu s postignutim usmenim dogovorem u najkraćem mogućem roku.

3.4 Protivno odredbi iz čl. 3.3 naručitelj odgovara za svaku moguću izravnu ili neizravnu štetu koju bi isporučitelj mogao trpjeti zbog ne odazivanja naručitelja na pisano zaključenje narudžbe.

3.5 Naručitelju se prilikom ugovaranja narudžbe predaje jedan pisani primjerak ugovora o posredovanju.

3.6 Za slučaj da naručitelj ne preuzme, izgubi ili ošteti Ugovor iz čl. 3.5 na vlastiti zahtjev može osobno zatražiti i preuzeti presliku za uredovnog vrijemena u sjedištu Agencije Diva, a Opće uvjete poslovanja i Cjenik pregledati na stranici www.diva-nekretnine.hr.


4. USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA DIVA

4.1 Svaka od podijela usluga može se sastojati od više pojedinačnih usluga.

4.2 Podjela usluga prema vrsti:
- Osnovne usluge
- Dodatne usluge

4.3 Osnovne usluge dijele se na:
- Posredovanje u prodaji nekretnina
- Posredovanje u kupovini nekretnina
- Posredovanje u zamjeni nekretnina
- Posredovanje u iznajmljivanju nekretnina
- Posredovanje u unajmljivanju nekretnina

4.4 Dodatne usluge dijele se na:
- Priprema prijedloga imovinsko-pravne i druge dokumentacije
- Pisana procjena – mišljenje o tržišnoj vrijednosti nekretnina od strane ovlaštenog agenta
- Usluge u gruntovnici (razno)
- Usluge u katastru (razno)
- Usluge pregleda, prijepisa i plaćanja režijskih troškova nekretnine
- Savjetovanje u vezi nekretnina bez izlaska na teren
- Savjetovanje u vezi nekretnina sa izlaskom na teren
- Ispitivanje javnog mjenja i analiza tržišta nekretnina
- Razne marketinške usluge oglašavanja, prezentacija nekretnina, izrada promotivnog materijala i sl. prema dogovoru i zahtjevima naručitelja


5. TIPOVI UGOVORA

5.1 Ovisno o vrsti naših usluga možete zaključiti neki od ponuđenih tipova ugovora ili zaključiti poseban ugovor koji će regulirati međusobne odnose koji nisu predviđeni ponuđenim tipovima ugovora.

5.2 Za neku od osnovnih usluga predviđena i ponuđena su 2 (dva) tipa ugovora ovisno o vašem odabiru i željom za opsegom tj. razinom usluga koje želite da za vas učini isporučitelj.

5.3 U iznimnim situacijama, ovisno o specifičnostima, na prijedlog i zahtjev naručitelja, uz suglasnost isporučitelja, moguće je za osnovne usluge zaključiti poseban ugovor.

5.4 Za dodatne usluge nije predviđen poseban tip ugovora, te se oni zaključuju ovisno o specifičnostima i zahtjevima naručitelja, uz suglasnost isporučitelja.

5.5 Neke od dodatnih usluga mogu biti dogovorene i ugovorene u nekom od ponuđenih tipova ugovora kako bi se proširila i pojačala tražena razina usluge.

5.6 Tipovi ugovora o posredovanju u prometu nekretninama (osnovne usluge)

5.6.1 Naručitelj usluga prema svom izboru i zahtjevu odlučuje koji tip ugovora želi zaključiti:
- Ugovor za slobodno posredovanje
- Ugovor za isključivo posredovanje
5.6.2 Ugovor za slobodno posredovanje znači da naručitelj i isporučitelj na izričit zahtjev naručitelja ugovaraju posredovanje u prometu nekretninama uz mogućnost da naručitelj samostalno ili posredovanjem drugih posrednika obavlja isti posao za koji je angažirao Agenciju Diva kroz cijelo vrijeme trajanja posredovanja.
5.6.3 Za slučaj iz čl. 5.6.2 primjenjuju se osnovne usluge posredovanja.
5.6.4 Ugovor za isključivo posredovanje znači da naručitelj i isporučitelj na izričit zahtjev naručitelja ugovaraju posredovanje u prometu nekretninama gdje naručitelj svojevoljno i ugovorno isključuje zaključivanjem ovakovog tipa ugovora o posredovanju mogućnost da će posao za koji je angažirao i povjerio Ageniji Diva činiti samostalno ili ga povjeriti drugom posredniku sve dok traje angažman.
5.6.5 Za slučaj iz čl. 5.6.4 primjenjuju se osnovne + dodatne* usluge posredovanja.
* Dodatne usluge su tzv.proširene usluge koje će se pojedinačno navesti u ugovoru o posredovanju.

5.7 Ostali tipovi i vrste ugovora (dodatne usluge)


5.7.1 Naručitelj usluga obavezan je za slučaj angažiranja isporučitelja za neku od dodatnih usluga a koje nisu obuhvaćene ili regulirane nekim od tipova ugovora za osnovne usluge zaključiti poseban ugovor - pisanim putem.
5.7.2 Prijedlog pisanog ugovora iz čl. 5.7.1 sačinit će isporučitelj prema specifičnostima traženih usluga i međusobnom dogovoru.

5.8 Ostalo


5.8.1 Prilikom zaključenja bilo kojeg tipa ugovora o posredovanju u prometu nekretninama između naručitelja i isporučitelja potrebno je naznačiti tip/vrstu ugovora o posredovanja koji se zaključuje na izričit zahtjev naručitelja.
5.8.2 Ovisno o zaključenom tipu ugovora o posredovanju isporučitelj isporučuje različite razine (sadržaj) usluga posredovanja u prometu nekretninama koje se razlikuju svojim opsegom, od minimalno propisanih Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama do ponuđenih od strane isporučitelja.


6. OPIS I SADRŽAJ OSNOVNIH USLUGA

6.1 Isporučitelj će za naručitelja obavljati slijedeće:
- nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla
- upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
- izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:
- očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neurednim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
- upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu,
- pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
- nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnomu zakonu,
- okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima
- obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu
- oglasiti nekretninu u formatu besplatnog malog oglasa u nekome od tiskanih medija u kojima se isporučitelj oglašava (broj objava i sadržaj određuje isporučitelj prema tehničkim mogućnostima oglašavanja)
- oglasiti nekretninu na internetu prema vlastitoj volji i procjeni
- omogućiti potencijalno zainteresiranim klijentima pregled nekretnina
- čuvati osobne podatke naručitelja (nalogodavca) osim za slučaj propisa i zakona koji na to oslobađaju isporučitelja
- ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište
- obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate


7. OPIS I SADRŽAJ DODATNIH USLUGA

7.1 U sve dodatne usluge povezane s angažiranim posredovanjem nekretninama uključene su usluge iz čl. 6.

7.2 Oglašavanje nekretnina na www.diva-nekretnine.hr.

7.2.1 Nije moguće pojedinačno naručivati usluge oglašavanja nekretnina na www.diva-nekretnine.hr bez zaključenog angažmana za posredovanjem u prometu predmetne nekretnine.
7.2.2 Oglašavati nekretnine na www.diva-nekretnine.hr moguće je samo ako ste već angažirali isporučitelja za uslugu posredovanja u prometu nekretninama za neku od vaših nekretnina koju želite oglasiti.
7.2.3 Isporučitelj će nastojati osigurati nesmetano prikazivanje internet stranica na hrvatskom jeziku 24/7/365 te nekretninu uvrstiti u pripadajuću rubriku.
7.2.4 Usluga oglašavanje nekretnina na www.diva-nekretnine.hr sastoji se od pripreme, objave, ažuriranja i oglašavanja nekretnine kako slijedi;
- Rezervacija i zakup prostora (potreban broj kb) na internet serveru za isporuku usluge tj. objavu oglasa nekretnine naručitelja
- Izlazak na teren u mjesto nekretnine
- Putni trošak (gorivo)
- Satnica za pregled i fotografiranje nekretnine
- Fotografiranje nekretnine
- Pregled dostavljene vlasničke, građevinske i druge dokumentacije
- Prijenos snimljenih podataka i dokumentacije u digitalni oblik podoban za upload na server i prikazivanje
- Izrada, sastavljanje opisa nekretnine prema dostavljenim podacima Naručitelja (Opširnije)
- Izrada lokacijskog prikaza nekretnine (Lokacija)
- Grafička obrada fotografija nekretnine (Galerija), min. 5 fotografija ili video clip po izboru isporučitelja
- Grafička obrada dokumentacije ako je dostavljena isporučitelju(Dokumentacija)
- Administriranje u web bazi tj. administraciji prilikom unosa i ažuriranja nekretnine
- Upload podataka o nekretnini na server
- - Trošak internet prometa upload-a podataka/sadržaja nekretnine tj. Oglasa
- Trošak internet prometa download-a podataka/sadržaja nekretnine tj. Oglasa (bandwith)
- Trošak telefona, telefaksa i gsm razgovora s naručiteljem
- Održavanje i administriranje nekretnine u bazi internet stranice
- Prikazivanje nekretnine na web stranici.
7.2.5 Usluga iz čl. 7.2 neće se posebno naplaćivati naručitelju koji je oglašavanu nekretninu dao na posredovanje isporučitelju pod uvjetom da je zaključio Ugovor za posredovanje.
7.2.6 Za slučaj da istekne period angažiranog posredovanja u prometu predmetnom nekretninom (nakon proteka zakonski utvrđenog vremena u kojem je moguće naknadno potraživati posredničku proviziju) i ne dođe do realizacije posla za koji je angažiran isporučitelj naručitelj isporučitelju ne duguje ništa.

7.3 Priprema prijedloga imovinsko-pravne i druge dokumentacije.

7.3.1 Isporučitelj će za vas izraditi prijedlog imovinsko-pravne i druge dokumentacije koja može proizlaziti iz predmeta prodaje, kupovine, zamjene, najma, zakupa i sl. te vas uputiti u sve bitne činjenice koje proizlaze iz tog posla.
7.3.2 Ova usluga će se naplatiti prema važećem cijeniku.

7.4 Pisana procjena (elaborat) – mišljenje o tržišnoj vrijednosti nekretnina od strane ovlaštenog agenta.

7.4.1 Isporučitelj za vas u najkraćem mogućem roku može izraditi pismenu procjenu (mišljenje) tržišne vrijednosti nekretninu koja je predmet vašeg interesa.
7.4.2 Našu procjenu (mišljenje) možete koristiti za vašu osobnu upotrebu kao tržišnu orijentaciju trenutačne vrijednosti nekretnine, za sporazumno razvrgnuće suvlasništva, za sudske parnice (prema nalogu suda), za malodobne osobe uključene u suvlasništvo nekretnine (prema nalogu centra za socijalnu skrb) i drugo prema propisima i zakonima RH.
7.4.3 Ova usluga će se naplatiti prema važećem cijeniku.

7.5 Pregled, priprema, ishođenje, sređivanje građevinske i druge dokumentacije

7.5.1 Isporučitelj za vas može izvršiti pregled, pripremu, ishođenje i sređivanje građevinske i druge dokumentacije kako bi imali uvid i znali kakvo je imovinsko-pravno stanje vaše nekretnine u pogledu legaliteta, stvarnog vlasništva i posjeda te uporabljivosti nekretnine.
7.5.2 Ove usluge će se naplatiti prema važećem cijeniku.

7.6 Usluge u gruntovnici (razno)

7.6.1 Isporučitelj za vas može izvršiti pregled, pripremu, ishođenje i sređivanje vlasničke dokumentacije u zemljišnim knjigama (uknjižavanje, brisanje, izmjene i sl.)
7.6.2 Ove usluge će se naplatiti prema važećem cijeniku.

7.7 Usluge u katastru (razno)

7.7.1 Isporučitelj za vas može izvršiti pregled, pripremu, ishođenje i sređivanje posjedovne dokumentacije u katastarskim knjigama (uknjižavanje, brisanje, izmjene i sl.) te usklađivanje sa zemljišno-knjižnim stanjem.
7.7.2 Ove usluge će se naplatiti prema važećem cijeniku.

7.8 Usluge pregleda, prijepisa i plaćanja režijskih troškova nekretnine

7.8.1 Isporučitelj za vas može izvršiti pregled, prijepis i plaćanje režijskih troškova koji terete nekretninu (npr. struja, voda, grijanje, pričuva, komunalna naknada, vodna naknada, odvoz smeća, telefon-TV-internet, čišćenje objekta i sl.).
7.8.2 Ove usluge će se naplatiti prema važećem cijeniku.

7.9 Savjetovanje u vezi nekretnina bez izlaska na teren

7.9.1 Isporučitelj vas može usmeno savjetovati u vezi raznih pitanja oko nekretnina.
7.9.2 Savjetovanje se obavlja u sjedištu (uredu) isporučitelja.
7.9.3 Ova usluga će se naplatiti prema važećem cijeniku.

7.10 Savjetovanje u vezi nekretnina s izlaskom na teren

7.10.1 Isporučitelj vas može usmeno savjetovati u vezi raznih pitanja oko nekretnina.
7.10.2 Savjetovanje se obavlja na terenu, na lokaciji nekretnine ili drugom mjestu po želji naručitelja uz pristanak isporučitelja.
7.10.3 Ova usluga će se naplatiti prema važećem cijeniku.

7.11 Ispitivanje javnog mjenja i analiza tržišta nekretnina

7.11.1 Isporučitelj za vas može raditi usluge ispitivanje javnog mišljenja, agenata, posrednika, investitora, prodavatelja, kupaca, najmodavaca, najmoprimaca i drugih sudionika te faktora vezanih za tržište nekretnina.
7.11.2 Ispitivanje se vrši izravnim osobnim kontaktom, telefonski ili internetom, ovosno o dogovoru.
7.11.3 Ova usluga će se naplatiti prema specifičnostima i posebnom dogovoru.

7.12 Razne marketinške usluge oglašavanja, prezentacija nekretnina, izrada promotivnogmaterijala i sl. prema dogovoru, zahtjevima i specifičnostima

7.12.1 Isporučitelja možete angažirati da umjesto vas vodi brigu o oglašavanju vaše nekretnine u raznim medijima, da za vas izradi razni promotivni materijal (letci, katalozi, reklamne cerade i sl.) ili da vaše nekretnine prezentira klijentima na raznim sajmovima, stručnim skupovima i drugim javnim događanjima.
7.12.2 Na internet stranicama www.diva-nekretnine.hr možete se oglašavati kroz komercijalne reklamne banere na naslovnoj stranici i svim podstranicama (isključivo za pravne osobe s područja RH čija se djelatnost neposredno naslanja na tržište nekretnina).
7.12.3 Način, forma i ostali uvjeti oglašavanja na internet stranicama www.diva-nekretnine.hr dogovaraju se prema specifičnostima željene usluge naručitelja i mogućnostima isporuke.
7.12.4 Ove usluge će se naplatiti prema specifičnostima i posebnom dogovoru.


8. OBVEZE NARUČITELJA

8.1 Opće odredbe
- postupati u skladu sa sklopljenim ugovorem, Općim uvjetima poslovanja isporučitelja, Cijenikom usluga i drugim pozitivnim zakonskim propisima
- dati na uvid i dostaviti: kontakt podatke, osobne podatke (JMBG, OIB), presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice, dokumente iz kojih je vidljivo vlasništvo nad posredovanom nekretninom, dokumente iz kojih je vidljiv legalitet i uporabljivost građevine, isporučitelju poznate ili nepoznate dokumente iz kojih je vidljiva eventualna tražbina vjerovnika (upisanih ili neupisanih u zemljišnim i drugim knjigama), reći sve poznate činjenice te ukazati na okolnosti koje nisu vidljive iz dostavljenih dokumenata a poznate su naručitelju te bi mogle utjecati na razvoj i konačni rezultat posredovanja.
- obavijestiti odmah i bez odlaganja pisanim putem o svakoj promjeni osobnih i drugih podataka koji proizvode pravne učinke i učinke na kvalitetu objavljenih informacija ili usluga u periodu trajanja angažiranih usluga (naročito u pogledu pravnog statusa nekretnine; u pogledu vlasništva, legaliteta, tereta i prava trećih ako je s isporučiteljem ugovorio angažman posredovanja u prometu nekretninama)
- čuvati sve podatke i informacije koje proizlaze iz međusobnog poslovnog odnosa kao poslovnu tajnu u punim zakonskim okvirima (za slučaj ne pridržavanja ove odredbe, isporučitelj može pred nadležnim sudom zatražiti eventualnu naknadu štete koja proizlazi iz kršenja odredbi o čuvanju poslovne tajne)
- u slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih prema isporučitelju s osnova naknade štete a po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni sadržaj od strane naručitelja ili objavljeni sadržaj od strane isporučitelja, naručitelj preuzima svu pravnu odgovornost i obvezan je poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio isporučitelja od svih takvih zahtjeva upućenih od strane trećih (obvezuje se nadoknaditi isporučitelju svaku štetu koja bi eventualno nastala temeljem zahtjeva trećih po bilo kojem osnovu)
- ukoliko želite izmjeniti bitne sastojke pojedinačno sklopljenih dogovora, narudžbi i ugovora to možete učiniti isključivo pisanim putem uz uvjet suglasnosti isporučitelja, posebno poštujući i ispunjavajući preuzete obveze koje proizlaze iz već postojećih ugovora, učinaka koje proizvode i pozitivnih zakonskih propisa koji se na iste primjenjuju
- dostaviti isporučitelju potrebne podatke i materijal za objavu na internet stranicama www.diva-nekretnine.hr u propisanim formatima kada je to ugovoreno
- za slučaj objave podatka i oglasa nekretnine na www.diva-nekretnine.hr iste odmah pregledati (ukoliko ima primjedbi na objavljene podatke uložiti pisani prigovor najkasnije u roku 15 dana po objavi, ukoliko se to ne učini u propisanom roku smatra se da je naručitelj odobrio prikazivanje objavljenog sadržaja u cijelosti)
- prilikom obilaska nekretnine isporučitelja samostalno ili s klijentom, obavezni ste osigurati siguran i ne smetan pristup za vrijeme razgledanja
- dužni i obavezni ste odgovarati na pozive isporučitelja, surađivati, ne ometati izvršenje usluge


9. BITNI UVJETI UGOVARANJA IZVRŠENJA OSNOVNIH USLUGA I MEĐUSOBNE OBVEZE


9.1 Prilikom zaključenja ugovora o slobodnom posredovanju

9.1.1 Za slučaj da nastojanjem isporučitelja dođe do sklapanja pravnog posla između naručitelja i potencijalnog klijenta, isporučitelj neće posebno i pojedinačno naplaćivati izvršene usluge i stvarno učinjene troškove koje proizlaze iz angažmana posredovanja nego su one uračunate u ugovorenu posredničku proviziju posredovanja.
9.1.2 Za slučaj iz čl. 9.1.1 naručitelj ima obvezu platiti posredničku proviziju u punom iznosu kako je to ugovoreno.
9.1.3 Za slučaj da nastojanjem isporučitelja ne dođe do dogovora i sklapanja pravnog posla između naručitelja i potencijalnog klijenta, a narudžbu ili ugovor o posredovanju prije isteka ugovorenog roka posredovanja otkazuje, raskine, samostalno mjenja bitne uvjete posredovanja (npr. povećavanje očekivane cijene za predmetnu nekretninu), naručitelj je obvezan isporučitelju platiti stvarno učinjne troškove posredovanja u iznosu od 750 kn za svaku nekretninu pojedinačno bez obzira na proteklo vrijeme od ugovaranja posredovanja.
9.1.4 Za slučaj da isporučitelj sa zainteresiranim klijentom u vezi pravnog posla za koji je angažiran postigne dogovor (dogovori izvršenje bitnih uvjeta posredovanja od strane naručitelja) a naručitelj odustane od zaključenja pravnog posla ili izmjeni bitne uvjete posredovanja koje je prethodno ugovorio s isporučiteljem i time postupkom onemogućava zaključenje pravnog posla obvezuje se isporučitelju platiti posredničku proviziju posredovanja kao odustninu za stvarno učinjene troškove posredovanja u punom iznosu ugovorene posredničke provizije iz očekivane cijene predmetne nekretnine.
9.1.5 Za slučaj da isporučitelj dođe do saznanja da je naručitelj zatajio isporučitelju da je klijent došao u vezu s njim ili nekretninom pretežitim djelovanjem isporučitelja te s njim zaključi pravni posao za koji je angažirao isporučitelja, isporučitelj ima pravo potraživati naplatu pune ugovorene posredničke provizije iz očekivane vrijednosti nekretnine u skladu s Ugovorom o posredovanju.
9.1.6 Za slučaj da istekne period angažiranog posredovanja u prometu predmetnom nekretninom (nakon proteka zakonski utvrđenog vremena u kojem je moguće naknadno potraživati posredničku proviziju) i ne dođe do realizacije posla za koji je angažiran isporučitelj, naručitelj ne duguje ništa.

9.2 Prilikom zaključenja ugovora o isključivom posredovanju

9.2.1 Za slučaj da nastojanjem isporučitelja dođe do sklapanja pravnog posla između naručitelja i potencijalnog klijenta, isporučitelj neće posebno i pojedinačno naplaćivati izvršene dodatne usluge i stvarno učinjene troškove koje proizlaze iz angažmana posredovanja nego su one uračunate u ugovorenu posredničku proviziju posredovanja.
9.2.2 Za slučaj iz čl. 9.2.1 naručitelj ima obvezu platiti posredničku proviziju u punom iznosu kako je to ugovoreno.
9.2.3 Za slučaj da nastojanjem isporučitelja ne dođe do dogovora i sklapanja pravnog posla između naručitelja i potencijalnog klijenta, a narudžbu ili ugovor o posredovanju prije isteka ugovorenog roka posredovanja otkazuje, raskine, samostalno mjenja bitne uvjete posredovanja, samostalno izvrši pravni posao za koji je angažirao isporučitelja ili pravni posao izvrši uz pomoć trećih - naručitelj je obvezan isporučitelju platiti stvarno učinjne troškove dodatnih usluga oglašavanja na www.diva-nekretnine.hr u punom iznosu koji se ugovara u visini do iznosa posredničke provizije iz očekivane cijene nekretnine i to za svaku nekretninu pojedinačno bez obzira na proteklo vrijeme od ugovaranja.
9.2.4 Za slučaj da isporučitelj sa zainteresiranim klijentom u vezi pravnog posla za koji je angažiran postigne dogovor (dogovori izvršenje bitnih uvjeta posredovanja od strane naručitelja) a naručitelj odustane od zaključenja pravnog posla ili izmjeni bitne uvjete posredovanja koje je prethodno ugovorio s isporučiteljem i time postupkom onemogućava zaključenje pravnog posla obvezuje se isporučitelju platiti posredničku proviziju posredovanja kao odustninu za stvarno učinjene troškove posredovanja u punom iznosu ugovorene posredničke provizije iz očekivane cijene predmetne nekretnine.
9.2.5 Za slučaj da isporučitelj dođe do saznanja da je naručitelj zatajio isporučitelju da je klijent došao u vezu s njim ili nekretninom pretežitim djelovanjem isporučitelja te s njim zaključi pravni posao za koji je angažirao isporučitelja, isporučitelj ima pravo potraživati naplatu pune ugovorene posredničke provizije iz očekivane vrijednosti nekretnine u skladu s Ugovorom o posredovanju.
9.2.6 Za slučaj da istekne period angažiranog posredovanja u prometu predmetnom nekretninom (nakon proteka zakonski utvrđenog vremena u kojem je moguće naknadno potraživati posredničku proviziju) i ne dođe do realizacije posla za koji je angažiran isporučitelj, naručitelj ne duguje ništa.

9.3. Pojam odustnine

9.3.1 Odustnina predstavlja stvarni trošak učinjen isporučitelju.
9.3.2 Odustnina pokriva sve troškove koji su joj prouzročeni isporučitelju angažmanom u posredovanju.
9.3.3 Naručitelj potpisom ugovora o posredovanju svojom voljom i svjesno oslobađa i odriče isporučitelja na obvezu dokazivanja pojedinačno prouzročenih troškova za usluge posredovanja i ne opozivo ih priznaje, odriče se naknadnog pobijanja, kako je to navedeno u čl. 9.1 i 9.2.


10. PRAVA NARUČITELJA

10.1 Naručitelj ima pravo slobodno izabrati i zatražiti jednu od ponuđenih usluga prema Općim uvjetima poslovanja naručitelja.

10.2 Naručitelj može pisanim putem zatražiti čuvanje osobnih i drugih posebno navedenih podataka kao poslovnu tajnu koje je dostavio isporučitelju pod uvjetom da to nije u suprotnosti s drugim propisima i zakonima koji od toga isključuju isporučitelja.

10.3 Naručitelj može naručenu uslugu platiti osobno ili u njegovo ime i za njegov račun to može učiniti netko drugi navodeći podatke u čije ime i koja usluga se plaća.

10.4 Naručitelj može u bilo kojem trenutku odustati i otkazati naručenu uslugu koju je angažirao uz poštivanje i izvršenje svojih preuzetih obveza koje proizlaze iz zaključenog ugovora i Općih uvjeta poslovanja.

10.5 Odustajanje/otkaz angažiranja usluga predviđeno je u pisanom obliku, na predviđenim i propisanim obrazcima isporučitelja koji se mogu dobiti u sjedištu (uredu) isporučitelja koji moraju biti popunjeni i vlastoručno potpisan.

10.6 Naručitelj je u mogućnosti napisati vlastitu izjavu o odustajanju/otkazu navodeći razloge istih, vlastoručno ju potpisati te poslati obavezno poštom preporučeno na adresu sjedišta isporučitelja.

10.7 Naručitelj koji odustaje/otkazuje angažirane usluge nema pravo na povrat plaćene cijene za izvršenje usluge bez obzira na proteklo vrijeme od zaključenja angažmana i trajanja izvršenja usluge.


11. PRAVA ISPORUČITELJA

11.1 Opće odredbe

11.1.1 Isporučitelj ima pravo bez posebnog obrazloženja odbiti narudžbu ovisno o vlastitoj procjeni i poslovnom interesu.
11.1.2 Isporučitelj ima pravo uz usmenu obavijest bez posebnog pisanog obrazloženja odustati od daljnjeg zastupanja u posredovanju nekretninom ili oglašavanja nekretnine na svojim internet stranicama.
11.1.3 Isporučitelj ima pravo izvršiti naplatu svojih usluga u cijelosti odmah u trenutku zaključenja usluge/posla za koju je angažiran, u trenutku otkaza, odustajanja ili ometanja izvršenja naručenih usluga/posla za koje je angažiran u skladu s uvjetima iz zaključenog ugovora s naručiteljem i Općih uvjeta poslovanja.
11.1.4 Za slučaj da je jedan ili više naručitelja angažirao drugog posrednika (bez obzira da li je s njim sklopljen usmeni ili pismeni dogovor) prije ili za vrijeme trajanja angažmana i Ugovora o isključivom posredovanju u prometu nekretninom, isporučitelj ima pravo po saznanju automatski raskinuti ugovorenu uslugu posredovanja na trošak naručitelja i izvršiti naplatu troškova posredovanja kako je to utvrđeno ugovorom o posredovanju i Općim uvjetima poslovanja bez obzira na vrijeme proteklo od sklapanja ugovora o posredovanju u prometu nekretninom.
11.1.5 Isporučitelj ima izričito pravo i dopuštenje naručitelja na intervenciju izmjenom, dopunom ili brisanjem naručenog sadržaja/usluge objavljenog na svojim internet stranicama.
11.1.6 Naručitelji usluga slažu se s povremenim primanjem elektronske pošte i reklamnim porukama koje su povezane s aktivnostima isporučitelja i njegovih poslovnih partnera.
11.1.7 Naručitelji daju isporučitelju izričitu suglasnost i pravo na objavu i uvid u podatake/informacije koje mu dostave za nekretninu i vlasništvo svima koji su za iste zainteresirani sukladno Općim uvjetima poslovanja.
11.1.8 Isporučitelj ne snosi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na svojim internet stranicama u pogledu bilo kakove vrste potraživanja od strane trećih osoba kojima je dopušten povremen ili stalan pristup stranicama u vlasništvu isporučitelja putem linka na njihove internet stranice.
11.1.9 Za slučaj povremenog prekida prikazivanja i rada na svojim internet stranicama izazvanog greškom ili ometanjem trećih ne preuzimamo odgovornost i nadoknadu štete te se obvezujemo nastojati otkloniti greške i smetnje u najkraćem mogućem roku.
11.1.10 Isporučitelj ne odgovara za slučajeve eventualnog hakerskog napada na svoje internet stranice, ali će odmah nakon što sazna za iste napraviti prijavu nadležnim institucijama te odgovarajuće postupiti.
11.1.11 Isporučitelj ne snosi nikakovu moralnu ni materijalnu odgovornost u koliko nakon zaključenog posredovanja u prometu nekretninom naručitelj ne isporuči nekretninu u ugovorenom roku, s teretima ili pravima trećih, u pogledu kvalitete isporučene nekretnine ili garancije na izvedene radove, ugrađenih materijala i opreme, kao i za slučaj da neka od stranaka počini kazneno dijelo, ako grešku učini javni bilježnik, gruntovnica, državni organ i sl.
11.1.12 Naručitelj ulaskom u poslovne prostorije isporučitelja potvrđuje da je upoznat od strane isporučitelja (na vidljivim mjestima istaknuta obavijest) da se u vanjskom i unutrašnjem prostoru prostorija isporučitelja nalazi ugrađen video i audio nadzor te da se svi sastanci i razgovori snimaju slikom/tonom.
11.1.13 Naručitelj dozvoljava i suglasan je da isporučitelj za slučaj spora može koristiti snimljene video i audio zapise kao dokazni materijal u eventualnom sudskom postupku koji bi mogao proizaći iz spora vezano za predmet angažmana isporučitelja.
11.1.14 Isporučitelj se obvezuje pozorno i sukladno svojem znanju pratiti dostavljene podatke i materijale od strane naručitelja usluga koji su namjenjeni javnoj objavi, po potrebi reagirati upozorenjem, ne objaviti ih ukoliko sumnja u njihovu vjerodostojnost, kršenje autorskih, intelektualnih, vlasničkih ili drugih srodnih prava.
11.1.15 Posebne odredbe prava isporučitelja regulirana su i u drugim člancima ovisno o specifičnostima pojedinih slučajeva.

11.2 Korištenje i obrada osobnih podataka, dostavljena dokumentacije i dr.

11.2.1 Naručitelj ugovara s isporučiteljem, neopozivo ovlašćuje i daje suglasnost da dostavljene osobne i druge podatke, sadržaj za objavu na internet stranici www.diva-nekretnine.hr te činjenice i okolnosti koje je isporučitelj saznao i prikupio na temelju pružanja usluga i obavljanju poslova može koristiti, kopirati, objavljivati i distribuirati u drugim medijima za svoju korist pod uvjetom da se to ne protivi propisima i zakonima o zaštiti osobnih, autorskih i drugih srodnih prava.
11.2.2 Isporučitelj se za podatke i dokumente koje posjeduje te njihovu moguću distribuciju ili njihovo traženje na predaju i dostavu od strane trećih može pozvati na poslovnu tajnu u svakom trenutku prema vlastitoj procjeni te poslovnom interesu, poštujući pozitivne zakonske propise.
11.2.3 Dokumentacija koju naručitelj predaje isporučitelju za potrebe obavljanja usluga za koje je angažiran, predajom u posjed postaju vlasništvom isporučitelja (preporuča se predaja preslika i davanja originala na uvid).
11.2.4 Ne odgovaramo i ne dajemo garancije za čuvanje predane dokumentacije ili bilo kakav drugi oblik prava na povrat jednom predane dokumentacije.


12. PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA INTERNET STRANICA

12.1 Opće odredbe

12.1.1 Pristupanjem internet stranicama u vlasništvu isporučitelja prihvaćate pravila te uvjete korištenja stranica.
12.1.2 Pristupanjem internet stranicama obavezni ste na njima pročitati i poštivati pravila, uvjete korištenja.
12.1.3 Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika internet stranica i trećih u pogledu sadržaja koji se objavljuju (izjava, istinitosti podataka, ponuda, predmeta, cijena, oglasa, poruka, tekstova, linkova, fotografija, video snimki i drugih materijala) isključiva su odgovornost osobe od koje je sadržaj potekao ili je dostavljen te se rješavaju isključivo između njih bez mješanja isporučitelja usluge.
12.1.4 Isporučitelj ne odgovara za bilo kakvu povredu ili štetu nastale kao posljedica odnosa iz čl. 12.1.3.
12.1.5 Strogo je zabranjeno:
- naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, uvredljivi, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama
- vezanje objavljenog sadržaja linkom s bilo kakovim sadržajima konkurentskih tvrtki
- umnožavati objavljeni sadržaj te ga ne ovlašteno koristiti i distribuirati (podložno zakonskoj zaštiti autorskih i drugih srodnih prava)


13. CIJENIK USLUGA

13.1 Opće odredbe

13.1.1 Isporučitelj donosi važeći Cjenik usluga koji je sastavni dio Općih uvijeta poslovanja.
13.1.2 Cjenik usluga javno je objavljen i dostupan u sjedištu isporučitelja te na internet stranicama www.diva-nekretnine.hr 24/7/365.
13.1.3 Naručitelj usluge obvezan je prije narudžbe prema svojoj savjesti i volji pročitati predočene i dostupne uvjete isporuke usluga i važeći Cjenik.
13.1.4 Naručivanjem neke od usluga prihvaćate važeći Cjenik i uvjete isporuke usluga te Opće uvjete poslovanja u cijelosti.
13.1.5 Cjenik usluga utvrđuje pojedine cijene usluga isporučitelja u fiksnim iznosima, a pojedine u postotku, u rasponu od minimalnih do maksimalnih ovisno o očekivanim ili realiziranim cijenama, težini posla, specifičnosti usluga i sl. kao i naknadama za opomene u kašnjenju plaćanja isporučenih usluga.
13.1.6 Važeći cjenik usluga je onaj Cjenik koji se primjenjivao zajedno s Općim uvjetima poslovanja na dan ugovaranja i angažiranja pojedinih usluga pod uvjetom plaćanja usluge unutar datuma valute (8 dana od izdavanja predračuna).
13.1.7 Za slučaj plaćanja usluge nakon proteka datuma valute (8 dana od izdavanja predračuna) ili ne plaćanja u roku, primjenjuje se onaj koji je važeći u trenutku plaćanja usluge s time da cijena za svaku pojedinačnu uslugu ne može biti manja od cijene koja je vrijedila u trenutku narudžbe.
13.1.8 U koliko u narudžbi ili ugovoru nije naznačena cijena pojedine usluge utvrđuje se primjena važećeg Cjenika koji je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja.
13.1.9 Za slučajeve odustajanja ili otkaza naručene usluge koja je ugovorena stvarno učinjeni troškovi prouzročeni angažmanom naručitelja su utvrđeni i naznačeni kao odustatnina bez obzira na proteklo vrijeme od trenutka angažiranja i izvršenja usluge.
13.1.10 Isporučitelj će na sve isporučene i naplaćene usluge dodatno zaračunati PDV.
13.1.11 Isporučitelj je obvezan za sve naručene ili isporučene usluge ispostaviti naručitelju račun R-1 u skladu s uvjetima naplate potraživanja koji proizlaze iz Općih uvjeta poslovanja.

13.2 Naplata usluga

13.2.1 Usluge posredovanja u prometu nekretninama
13.2.1.1 Ugovorena posrednička naknada i cijena usluga ugovara se i naplaćuje solidarno od svih naručitelja u fiksnom iznosu ili postotku od realizirane vrijednosti nekretnine osim u slučaju posebnih okolnosti kada se posrednička provizija naplaćuje iz očekivane cijene nekretnine.
13.2.1.2 Ugovorena posrednička naknada za naručeno posredovanje u prometu nekretninom s naručiteljem ugovara se i utvrđuje kao stvarno učinjeni trošak posredovanja bez obzira na proteklo vrijeme od ugovaranja posredovanja.
13.2.1.3 Isporučitelj će svoju posredničku naknadu naplatiti na način da polovicu posredničke naknade naplaćuje u trenutku sklapanja prvog pravnog posla za koji je angažiran, a pod uvjetom da je naručitelj primi kaparu, avans, predujam, jamčevinu ili sl.
Isporučitelj će naplatiti drugi dio posredničke naknade prilikom završetka pravnog posla za koji je angažiran, odnosno u trenutku isplate cjelokupnog iznos augovorene kupoprodajne cijene.
Ukoliko Naručitelj u trenutku sklapanja prvog pravnog posla za koji je angažirao Isporučitelja, primi kaparu, avans, predujam, jamčevinu ili sl. u iznosu manjem od 5% dijela ukupne kupoprodajne cijene, Isporučitelj neće naplatiti polovicu posredničke naknade, već će je naplatiti prilikom isplate sljedećeg obroka dijela kupoprodajne cijene ili će cjelokupnu posredničku naknadu naplatiti prilikom završetka pravnog posla, odnosno u trenutku cjelokupne isplate ugovorene kupoprodajne cijene.
13.2.1.4 Isporučitelj i naručitelj mogu utvrditi da isporučitelju pripada nagrada za uspješno posredovanje u prodaji nekretnine .
13.2.1.5 Isporučitelj će za slučaj iz čl. 13.2.1.4 iznos nagrade regulirati u ugovoru o posredovanju u prodaji i naplatiti je odmah kada i posredničku proviziju.
13.2.2 Usluge oglašavanja nekretnina na internet stranicama www.diva-nekretnine.hr
13.2.2.1 Ugovorena cijena za naručenu uslugu pripreme, objave, ažuriranja i oglašavanja nekretnine ugovara se i naplaćuje solidarno od naručitelja.
13.2.2.2 Ugovorena cijena usluge se ugovara i utvrđuje kao stvarno učinjeni trošak isporučitelju.
13.2.2.3 Isporučitelj će uslugu oglašavanja naplatiti odmah ukoliko naručitelj nije platio posredničku proviziju za posredovanje u prometu nekretninom koja mu je omogućila prikazivanje i oglašavanje predmetne nekretnine.
13.2.3 Ostale dodatne usluge
13.2.3.1 Isporučitelj će za neke od naručenih usluga uvjetovati i tražiti od klijenta plaćanje određenog iznosa akontacije unaprijed zbog troškova izvršenja naručene usluge ovisno o specifičnosti pojedine usluge dok će za neke naplatu izvršiti po izvršenju/isporuci usluge.
13.2.3.2 Plaćanje unaprijed tj. davanje akontacije za pojedine slučajeve propisuje važeći Cjenik.

13.3 Opomene i naknade za kašnjenje/ne plaćanje usluga u roku (dugovanje)

13.3.1 Za slučaj ne plaćanja naručene ili isporučene usluge u roku (8 dana od datuma izdavanja predračuna), naručitelj usluge i isporučitelj ugovaraju pravo isporučitelja na pisanje i slanje opomena naručitelju za ne plaćanje.
13.3.2 Nakon isteka roka za plaćanje po izdanom predračunu, naručitelju se šalje pisanim putem (poštom) prva opomena za kašnjenje u plaćanju.
13.3.3 U koliko naručenu ili isporučenu uslugu zajedno s troškovima prve opomene naručitelj ne plati do navedenog roka, šaljemo pisanim putem (poštom) drugu opomenu za kašnjenje u plaćanju.
13.3.4 U koliko naručenu ili isporučenu uslugu zajedno s troškovima prve i druge opomene naručitelj ne plati do navedenog roka, šaljemo pisanim putem (poštom) prvu opomenu pred tužbu za ne plaćanje.
13.3.5 U koliko naručenu ili isporučenu uslugu zajedno s troškovima prve, druge opomene i opomene pred tužbu naručitelj ne plati do navedenog roka u opomeni pred tužbu – smatramo da naručitelj svojim ponašanjem, ne odgovaranjem, ne primanjem ili ne podizanjem pošte te ignoriranjem ukazuje da nema dobru volju i poslovni običaj plaćanja te će mo naša potraživanja proslijediti opunomoćenom odvjetničkom uredu ili agenciji za naplatu potraživanja koji će u naše ime nagodbom ili tužbom sudskim putem od naručitelja naplatiti sve ne plaćene usluge, naknade i troškove uvećano za njihovu uslugu i zakonski propisanu zateznu kamatu.
13.3.6 U mogućem sudskom potraživanju dužnika teretimo za:
- ugovorenu glavnicu naručene ili isporučene usluge
- zateznu kamatu na ugovorenu glavnicu od dana narudžbe do dana plaćanja
- troškove pisanja i slanja opomena
- troškove pisanja i slanja opomene pred tužbu
- troškove plaćenih sudskih pristojbi spora
- troškove zastupanja našeg odvjetničkog ureda ili agencije za naplatu potraživanja

13.4 Zatezna kamata

13.4.1 Za slučaj ne plaćanja naručene ili isporučene usluge u roku prema ispostavljenom predračunu ugovara se obračun i naplata zakonski propisane zatezne kamate na teret dužnika.


14. POPUSTI I GRATIS USLUGE

14.1 Svi odobreni popusti i dodijeljene gratis usluge za naručitelja moraju se pismeno ugovoriti ili naznačiti.

14.2 Prema dogovoru isporučitelja i naručitelja na osnovu količine naručenih usluga odobravamo poseban popust (rabat) uz uvjet da obavljanje svakog pojedinačnog posla ili usluge ne može imati manju jediničnu cijenu od one propisane zakonskim minimumom ili pravilima poslovanja struke.

14.3 Popusti i gratis usluge proizlaze isključivo za vrijeme trajanja poslovnog odnosa s naručiteljem uz uvjet na redovno plaćanje trenutno dospjelih obveza bez kašnjenja.

14.4 Popusti i gratis usluge prestaju danom prekida poslovnog odnosa s naručiteljem.

14.5 Svim klijentima i korisnicima usluga isporučitelja odobravamo specijalne popuste po dogovoru s našim poslovnim partnerima.

14.6 Pregled naših poslovnih partnera kod kojih vam omogućujemo popuste možete dobiti u sjedištu isporučitelja ili pročitati na internet stranicama www.diva-nekretnine.hr.


15. REKLAMACIJE I PRIGOVORI

15.1 Reklamacije i prigovori podnose se u pisanom obliku i dostavljaju u sjedište isporučitelja.

15.2 Prigovore i reklamacije razmotrit ćemo pozorno u dobroj vjeri te vam u najkraćem mogućem roku dostaviti odgovor.

15.3. Isporučitelj je društveno odgovorna tvrtka te ćemo kroz vaš uloženi prigovor i reklamaciju nastojati otkloniti manjkavosti u pogledu kvalitete naručene ili isporučene usluge na obostrano zadovoljstvo.

15.4 Za slučaj neosnovanog prigovora ili reklamacije zadržavamo pravo naplate naručene ili isporučene usluge u punom iznosu bez obzira koliko je vremena proteklo od narudžbe jer se naručena usluga ugovara kao ugovorna obveza s određenim rokom.

15.5 Za slučaj da naručitelj naruči uslugu reklamnog oglašavanja nekretnine na internet stranicama www.diva-nekretnine.hr u trenutku sklapanja prvog pravnog posla za koji je angažiran, a pod uvjetom da je naručitelj primi kaparu, avans, predujam, jamčevinu ili sl. a nakon izvršene narudžbe i objave odustane od oglašavanja ili plaćanje pokušava izbjeći putem neosnovanog ulaganja prigovora i reklamacije to nije moguće.

15.6 Obavljenu uslugu iz čl. 15.5 ćemo naplatiti u cjelosti u skladu s narudžbom i izdanim predračunom.


16. AUTORSKA PRAVA, INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, ZAŠTITA POSLOVANJA, PODUZIMANJE MJERA


16.1 Autorska prava i intelektualno vlasništvo

16.1.1 Sadržaji objavljeni na internet stranicama www.diva-nekretnine.hr uključujući tekstove, njihovo oblikovanje, baze podataka, slikovne sadržaje i druge grafičke elemente vlasništvo su isporučitelja te su zaštićeni zakonom o autorskom pravu.
16.1.2 Nije dopušteno neovlašteno kopiranje, objavljivanje i distribucija bilo kojeg dijela sadržaja, forme i namjene internet stranice www.diva-nekretnine.hr bez prethodnog pismenog dopuštenja vlasnika.
16.1.3 Isporučitelj zadržava pravo poduzeti odgovarajuće mjere protiv prekršitelja zakona o autorskim pravima i zaštiti intelektualnog vlasništva.
16.1.4 Isporučitelj se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava nastalih obmanom svojih klijenata a prema trećima koji su učinjeni objavom na internet stranicama www.diva-nekretnine.hr

16.2 Zaštita poslovanja

16.2.1 Lobiranja prema oglašivačima na internet stranicama isporučitelja da se oglašavaju na nekim drugim stranicama, ili u drugim medijima, na način da ih kontaktira putem elektroničke pošte, telefona, telefaksa ili drugom vezom nudeći im svoje usluge uspoređujući ih sa uslugama i cijenama Agencije Diva, a podliježe poduzimanju zakonskih mjera od strane Agencije Diva.

16.3 Poduzimanje pravnih mjera za nadoknadu štete

16.3.1 U bilo kojem slučaju narušavanja zakona o zaštiti autorskih prava i intelektualnog vlasništva poduzet će mo sve pravne mjere kako bi se zaštitili te ćemo zahtijevat naknadu za nastalu povredu, štetu ili eventualni gubitak dobiti prouzročen kršenjem odredbi iz čl. 16.1 i 16.2.


17. ZAVRŠNE ODREDBE

17.1 Zadržavamo pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja, pravila i uvjeta korištenja internet stranica, Cjenika, bez prethodne najave i obavijesti.

17.2 Promjene iz čl. 18.1 stupaju na snagu u trenutku njihove objave u sjedištu Agencija Diva ili na internet stranicama

17.3 Za sve naručene i ugovorene usluge primjenjivat će se odredbe iz zaključenih ugovora, Općih uvjeta poslovanja, pravila i uvjeta korištenja internet stranica, Cijenika koji su važili u trenutku narudžbe usluge osim za slučaj 13.1.7.

17.4 U slučaju spora između isporučitelja i naručitelja nadležan je stvarno nadležan sud u Slavonskom Brodu.

17.5 Predmetni Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu dana 01. siječnja 2015. godine.